Villkor - Fordonstrafik privatpersoner

Folkbokförda

Folkbokförda på Marstrandsön kan ansöka om fordonskort för sitt hushåll / sin fastighet och kan därefter årligen köpa 2 x 6 klipp för överfarter med Marstrandsfärjan.

Pris per 6 överfarter 2023: 377 kr

Säsongsboende

På Marstrandsön fastighetsägande säsongsboende privatpersoner kan ansöka om fordonskort för sitt hushåll / sin fastighet och kan därefter årligen köpa 1 x 4 klipp för överfarter med Marstrandsfärjan.

Pris för 4 överfarter 2023: 251 kr

Villkor

  • Fordonskort registrerade på privatpersoner ska användas för privat bruk, korten är personliga och får ej överlåtas.
  • Missbruk av fordonskort för privatpersoner kan leda till att kortet dras in.
  • Kortet gäller fordon plus förare och passagerare.
  • Överfarter är tillåtna hela dygnet.
  • Parkeringsförbud gäller på Marstrandsön.
  • Om förare bryter mot gällande kommunal författningssamling kan tjänstgörande befälhavare förbjuda överfart på färjan.
  • Fordonsförare ska göras uppmärksamma på att hela Marstrandsön är gågata och fordon skall framföras i gång fart. I och med det har fordonsförare väjningsplikt mot gående.
  • Kommunen friar sig från varje ansvar i händelse av uppkomna hinder för trafiken såsom ogynnsamma väderförhållanden, haveri eller andra orsaker utom kommunens kontroll.

Köp av rabatterade klipp för överfart

Köp av årligen berättigade klipp kan göras på www.marstrandsfarja.se efter inloggning på Mina sidor där klipp kan betalas med Swish eller med kortbetalning.

Köp av berättigade klipp kan också göras på biljettkontoret vid färjeläget på Koön under ordinarie öppettider.

Kortinnehavare (hushåll) ska årligen granska, och eventuellt uppdatera, samt försäkra riktigheten i sin ansökan. Detta görs på Mina sidor.

För kortinnehavare (hushåll) som inte använder Mina sidor ska ny ansökan sändas in för varje nytt kalenderår. Ansökan för säsongsboende görs på blankett 80-07 och för folkbokförda på blankett 80-04. Årlig granskning och ny försäkran är en förutsättning för att få köpa rabatterade klipp för aktuellt år.

Sjukresor

Mantalsskrivna personer i Kungälvs kommun, som på grund av hälsoskäl och mot uppvisande av kallelse eller motsvarnade, måste använda bil för besök på vårdinrättning, erlägger avgift på 63 kronor för resa tur och retur samma dag med Marstrandsfärjan.

Färdtjänstresor

Färdtjänstresor kan utföras med såväl privatbil som taxi. Intyg skall uppvisas vid anmodan. Alla i bilen ingår i en avgift. Färdtjänstresa får utföras dygnet runt. För färdtjänstberättigade boendes utanför Kungälvs kommun är avgiften för en resa tur och retur för närvarande 125 kr (Riksfärdtjänst).